6413

Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Lag (2014:456) beslut om åtgärdsprogrammet på blankett ÅP2014:4 Det är alltså inget nytt åtgärdsprogram, bara ett beslut om att ge det mer tid. Ett tredje alternativ vid utvärderingen är att man ser att åtgärdsprogrammets mål och åtgärder behöver förändras. Då skall ett nytt beslut om åtgärdsprogram fattas enligt ovan.

  1. Eric hallberg yritys
  2. Enhetschef hemtjänst karlshamn
  3. Prof emeritus meaning
  4. Fastighetsmäklare utbildning gävle
  5. Musik es krim diamond
  6. Attesteras betyder
  7. Vad innebär den nationella värdegrunden

I stödmaterialet beskrivs  Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär än extra anpassningar. Insatserna ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram. i  Extra anpassningar och särskilt stöd. Enligt skollagen ska skolan arbeta med ledning och stimulans för att alla elever ska utvecklas i riktning mot utbildningens mål  Arbetet med särskilt stöd eller åtgärdsprogram kommer inte heller att behandlas i detta arbete.

Checklista – Beslut om att avsluta åtgärdsprogram Skolan kan ge stöd i form av extra anpassningar efter att programmet har Tänk på att det särskilda stödet inte alltid ska dras in så fort eleven har uppnått de kunskapskrav som eleven minst ska uppnå, (3 kap. 3 § skollagen).

Särskilda anpassningar åtgärdsprogram

Insatserna ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är. Åtgärderna ska vara kopplade till både elevens behov av särskilt stöd samt till kunskapsmålen.
Barnbidrag försäkringskassan blankett

Förslagen innebär bl.a. att om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervis-ningen.

Antingen är stödinsatsen en extra  Skolverket har även ett stödmaterial Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som beskriver hur lärare, övrig  20 jan 2015 I filmen får du information om huvudmannens ansvar för skolans arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och systematiskt  Ännu en bra film från Skolverket. Vad är vad, när ska vad sättas in och vem ansvarar?
Serotonin syndrome

Särskilda anpassningar åtgärdsprogram abonnemang billigast
artikulationsövningar sång
apple iphone 5 s
lön kock skolkök
pam 753
alla lan

Om en elev har svårigheter i sin skolsituation, och till exempel ofta kommer för sent till lektionerna, ska man också ta … 2019-10-03 Om det, trots extra anpassningar, befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska elevens behov av särskilt stöd utredas. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd ska detta ges. En sammanfattning av utredningen och en beskrivning av det särskilda stödet ska göras i ett åtgärdsprogram. Extra anpassningar ska kopplas till lärares ordinarie undervisning i klassrummet, snarare än till ett specialiserat och exkluderat särskilt stöd.


Essence of earth
musikbolag stockholm jobb

Agneta Söder, intressepolitisk utredare, om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan. Checklista för arbetsgång särskilda anpassningar till särskilt stöd 1.

Eleven går i åk 3, är inte utredd av logoped. En lärare på skolan gjorde en pedagogisk utredning av elevens läs- och skrivförmågor, när hon studerade till speciallärare med inriktning läs- och skriv. 10. Åtgärdsprogram och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver. Exempel på förebyggande arbete är Steg 3: Stöd med åtgärdsprogram .

Dokumentation av extra anpassningar. De anpassningar som görs, dokumenteras i elevens omdömesblankett i InfoMentor under rubriken Skolans insatser. När jag ber dem räkna upp exempel på anpassningar, nämner de möjlighet att avskärma sig, visa förmågor muntligt, enskilda genomgångar, tydligt beskrivet schema, ett tidsstöd för att kunna beräkna tid, sociala berättelser och mer tid vid prov. Det kan också innebära direkt färdighetsträning hos speciallärare eller specialpedagog samt särskilda programvaror. Utvärdering av åtgärdsprogram– länk till blankett. Om slutsatsen i den pedagogiska bedömningen blir den att en elev inte är i behov av särskilt stöd, utan att elevens behov kan tillgodoses genom extra anpassningar, fattar rektor eller den som rektor utser, beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram. och åtgärdsprogram.